Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ITA

ลำดับ
วันที่
ประเภท
ชื่อเรื่อง
ไฟล์แนบ
1
29/12/2565 MOIT 2 MOIT 2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ไฟล์แนบ
2
29/12/2565 MOIT 2 MOIT 2 9. แผนปฏิบัติการประจำปี และการติดตามประเมินผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ไฟล์แนบ
3
29/12/2565 MOIT 2 MOIT 2 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
ไฟล์แนบ
4
29/12/2565 MOIT 2 MOIT 2 12. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ไฟล์แนบ
5
29/12/2565 MOIT 2 MOIT 2 13. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไฟล์แนบ
6
29/12/2565 MOIT 2 MOIT 2 14. คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
ไฟล์แนบ
7
29/12/2565 MOIT 2 MOIT 2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ไฟล์แนบ
8
29/12/2565 MOIT 2 MOIT 2 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไฟล์แนบ
9
29/12/2565 MOIT 2 MOIT 2 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบ
10
29/12/2565 MOIT 2 MOIT 2 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ไฟล์แนบ
11
29/12/2565 MOIT 2 MOIT 2 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ไฟล์แนบ
12
29/12/2565 MOIT 2 MOIT 2 18.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป.สธ. พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ไฟล์แนบ
13
29/12/2565 MOIT 2 MOIT 2 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปี 2566 (แบบ สขร.1)
ไฟล์แนบ
14
29/12/2565 MOIT 4 MOIT 4 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
15
29/12/2565 MOIT 4 MOIT 4 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
ไฟล์แนบ
16
29/12/2565 MOIT 4 MOIT 4 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ไฟล์แนบ
17
29/12/2565 MOIT 4 MOIT 4 1.4 คำสั่งปิดปลดประกาศ
ไฟล์แนบ
18
29/12/2565 MOIT 4 MOIT 4 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
19
29/12/2565 MOIT 4 MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
20
29/12/2565 MOIT 4 MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565
ไฟล์แนบ
21
29/12/2565 MOIT 4 MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
22
29/12/2565 MOIT 4 MOIT 4 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบ
23
29/12/2565 MOIT 4 MOIT 4 3.2 ประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ไฟล์แนบ
24
29/12/2565 MOIT 4 MOIT 4 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
25
29/12/2565 MOIT 5 MOIT 5 1. บันทึกรายงาน สขร.1 ไตรมาส 1 ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 2565
ไฟล์แนบ
26
29/12/2565 MOIT 5 MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ต.ค. 2565
ไฟล์แนบ
27
29/12/2565 MOIT 5 MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 พ.ย. 2565
ไฟล์แนบ
28
29/12/2565 MOIT 5 MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ธ.ค. 2565
ไฟล์แนบ
29
29/12/2565 MOIT 5 MOIT 5 3. ขอขึ้นเว็บ สขร.1 ไตรมาส 1 ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 2565
ไฟล์แนบ
30
29/12/2565 MOIT 1 MOIT 1 1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
31
29/12/2565 MOIT 1 MOIT 1 1.2 คำสั่งดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
32
29/12/2565 MOIT 1 MOIT 1 1.3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
33
29/12/2565 MOIT 1 MOIT 1 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
34
29/12/2565 MOIT 1 MOIT 1 2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
35
29/12/2565 MOIT 1 MOIT 1 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบ
36
29/12/2565 MOIT 1 MOIT 1 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
37
29/12/2565 MOIT 3 MOIT 3 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
38
29/12/2565 MOIT 3 MOIT 3 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบ
39
29/12/2565 MOIT 1 MOIT 3 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
40
29/12/2565 MOIT 3 MOIT 3 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
41
29/12/2565 MOIT 2 MOIT 2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สป.สธ. ชุดปัจจุบัน
ไฟล์แนบ
42
15/11/2565 MOIT 15 MOIT 15.6 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบ
43
13/09/2565 MOIT 11 MOIT 11 3.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ไฟล์แนบ
44
13/09/2565 MOIT 20 MOIT 20 1.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ และขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
45
13/09/2565 MOIT 11 MOIT 11 3.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
46
13/09/2565 MOIT 20 MOIT 20 1.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ และขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
47
13/09/2565 MOIT 23 MOIT 23 2.Print Screen รายงานการกำกับติดตาม ผ่านระบบ Google Form ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
48
13/09/2565 MOIT 2 MOIT 2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปี 2565 (แบบ สขร.1) ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
49
12/09/2565 MOIT 2 MOIT 2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปี 2565 (แบบ สขร.1) ไตรมาส 2
ไฟล์แนบ
50
12/09/2565 MOIT 4 MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
51
12/09/2565 MOIT 4 MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565 ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
52
12/09/2565 MOIT 4 MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
53
12/09/2565 MOIT 4 MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 2
ไฟล์แนบ
54
12/09/2565 MOIT 4 MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565 ไตรมาส 2
ไฟล์แนบ
55
12/09/2565 MOIT 4 MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 2
ไฟล์แนบ
56
12/09/2565 MOIT 5 MOIT 5 1. บันทึกรายงานและขอขึ้นเว็บ สขร.1 ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2565
ไฟล์แนบ
57
12/09/2565 MOIT 5 MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ก.ค. 2565
ไฟล์แนบ
58
12/09/2565 MOIT 5 MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ส.ค. 2565
ไฟล์แนบ
59
12/09/2565 MOIT 5 MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ก.ย. 2565
ไฟล์แนบ
60
12/09/2565 MOIT 5 MOIT 5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
61
12/09/2565 MOIT 11 MOIT 11 1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
62
12/09/2565 MOIT 11 MOIT 11 2.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
63
12/09/2565 MOIT 11 MOIT 11 3.2รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
64
12/09/2565 MOIT 11 MOIT 11 4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
65
12/09/2565 MOIT 13 MOIT 13 1.บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
66
12/09/2565 MOIT 13 MOIT 13 2.รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
67
12/09/2565 MOIT 13 MOIT 13 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
68
12/09/2565 MOIT 14 MOIT 14 1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
69
12/09/2565 MOIT 14 MOIT 14 2.รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
70
12/09/2565 MOIT 14 MOIT 14 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
71
12/09/2565 MOIT 17 MOIT 17 1.1 บันทึกรายงานและขอเผยแพร่ แผนป้องกันปราบปราม รอบ 12 เดือน
ไฟล์แนบ
72
12/09/2565 MOIT 17 MOIT 17 1.2 รูปเล่มรายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกันปราบปราม รอบ 12 เดือน
ไฟล์แนบ
73
12/09/2565 MOIT 17 MOIT 17 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนป้องกันปราบปราม รอบ 12 เดือน
ไฟล์แนบ
74
12/09/2565 MOIT 17 MOIT 17 2.1 บันทึกรายงานและขอเผยแพร่ แผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน
ไฟล์แนบ
75
12/09/2565 MOIT 17 MOIT 17 2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม แบบฟอร์มที่ 2 รอบ 12 เดือน
ไฟล์แนบ
76
12/09/2565 MOIT 17 MOIT 17 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน
ไฟล์แนบ
77
12/09/2565 MOIT 20 MOIT 20 2.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
78
12/09/2565 MOIT 20 MOIT 20 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
79
12/09/2565 MOIT 23 MOIT 23 1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการล่วงละเมิด ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
80
12/09/2565 MOIT 23 MOIT 23 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รายงานละเมิด ไตรมาส 4
ไฟล์แนบ
81
16/08/2565 MOIT 10 MOIT 10 1.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ไฟล์แนบ
82
16/08/2565 MOIT 10 MOIT 10 2.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่
ไฟล์แนบ
83
16/08/2565 MOIT 10 MOIT 10 3.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน
ไฟล์แนบ
84
16/08/2565 MOIT 10 MOIT 10 4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
85
16/08/2565 MOIT 11 MOIT 11 1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
ไฟล์แนบ
86
16/08/2565 MOIT 11 MOIT 11 2.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ไฟล์แนบ
87
16/08/2565 MOIT 11 MOIT 11 3.2รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไฟล์แนบ
88
16/08/2565 MOIT 11 MOIT 11 4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
89
16/08/2565 MOIT 12 MOIT12-(1.1)-ขออนุมัติโครงการและเผยแพร่
ไฟล์แนบ
90
16/08/2565 MOIT 12 MOIT12-(1.2)-โครงการCovid-ปี2565
ไฟล์แนบ
91
16/08/2565 MOIT 12 MOIT12-(2)-รายงานประชุมอำเภอ-ร่วมวางแผน
ไฟล์แนบ
92
16/08/2565 MOIT 12 MOIT12-(3)-รายงานประชุมที่มาร่วมดำเนินการ
ไฟล์แนบ
93
16/08/2565 MOIT 12 MOIT12-(4)-รายงานการดำเนินงาน HI
ไฟล์แนบ
94
16/08/2565 MOIT 12 MOIT12-(5)-ภาพกิจกรรม
ไฟล์แนบ
95
16/08/2565 MOIT 12 MOIT12-(6)-รายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่
ไฟล์แนบ
96
16/08/2565 MOIT 12 MOIT12-(7)-ขอเผยแพร่รายงานผู้บริหารทราบ-โครงการCovid-ปี2565
ไฟล์แนบ
97
16/08/2565 MOIT 13 MOIT 13 1.บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ไฟล์แนบ
98
16/08/2565 MOIT 13 MOIT 13 2.ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ไฟล์แนบ
99
16/08/2565 MOIT 13 MOIT 13 3.หลักฐานแจ้งเวียน
ไฟล์แนบ
100
16/08/2565 MOIT 13 MOIT 13 4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
101
16/08/2565 MOIT 14 MOIT 14 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศและขอขึ้นเว็บ
ไฟล์แนบ
102
16/08/2565 MOIT 14 MOIT 14 2. ประกาศแนวทางการปฏิบัติ
ไฟล์แนบ
103
16/08/2565 MOIT 14 MOIT 14 3. หลักฐานแจ้งเวียน
ไฟล์แนบ
104
16/08/2565 MOIT 14 MOIT 14 4. ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ไฟล์แนบ
105
16/08/2565 MOIT 14 MOIT 14 5. ภาพถ่ายกิจกรรม
ไฟล์แนบ
106
16/08/2565 MOIT 14 MOIT 14 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
107
16/08/2565 MOIT 15 MOIT 15 1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
ไฟล์แนบ
108
16/08/2565 MOIT 15 MOIT 15 2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
ไฟล์แนบ
109
16/08/2565 MOIT 15 MOIT 15 3.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ไฟล์แนบ
110
16/08/2565 MOIT 15 MOIT 15 4.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ
ไฟล์แนบ
111
16/08/2565 MOIT 15 MOIT 15 5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
112
16/08/2565 MOIT 16 MOIT 16 1.1 บันทึกขออนุมัติและขอขึ้นเว็บ แผนป้องกัน ปราบปราม และประพฤติมิชอบ
ไฟล์แนบ
113
16/08/2565 MOIT 16 MOIT 16 1.2 บันทึกขออนุมัติและขอขึ้นเว็บ แผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ไฟล์แนบ
114
16/08/2565 MOIT 16 MOIT 16 2.1 แผนป้องกันปราบปรามและโครงการ
ไฟล์แนบ
115
16/08/2565 MOIT 16 MOIT 16 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณชมรมจริยธรรม รพ.เชียงยืน แบบฟอร์มที่ 1 ปี 2565
ไฟล์แนบ
116
16/08/2565 MOIT 16 MOIT 16 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนป้องกัน
ไฟล์แนบ
117
16/08/2565 MOIT 16 MOIT 16 3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนคุณธรรม
ไฟล์แนบ
118
16/08/2565 MOIT 17 MOIT 17 1.1 บันทึกรายงานและขอเผยแพร่ แผนป้องกันปราบปราม รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบ
119
16/08/2565 MOIT 17 MOIT 17 1.2 รูปเล่มรายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกันปราบปราม รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบ
120
16/08/2565 MOIT 17 MOIT 17 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนป้องกันปราบปราม รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบ
121
16/08/2565 MOIT 17 MOIT 17 2.1 บันทึกรายงานและขอเผยแพร่ แผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบ
122
16/08/2565 MOIT 17 MOIT 17 2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม แบบฟอร์มที่ 2 รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบ
123
16/08/2565 MOIT 17 MOIT 17 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบ
124
16/08/2565 MOIT 18 MOIT 18 1. บันทึกข้อความแสดงหลักฐานการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและขอขึ้นเว็บ
ไฟล์แนบ
125
16/08/2565 MOIT 18 MOIT 18 2. สรุปผลการประชุม
ไฟล์แนบ
126
16/08/2565 MOIT 18 MOIT 18 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2565
ไฟล์แนบ
127
16/08/2565 MOIT 18 MOIT 18 4. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบและขอขึ้นเว็บ
ไฟล์แนบ
128
16/08/2565 MOIT 18 MOIT 18 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
129
16/08/2565 MOIT 19 MOIT 19 1.1 บันทึกข้อความลงนามสั่งการ และขอขึ้นเว็บ
ไฟล์แนบ
130
16/08/2565 MOIT 19 MOIT 19 1.2 แนวทางการปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ไฟล์แนบ
131
16/08/2565 MOIT 19 MOIT 19 1.3 บันทึกข้อความแจ้งเวียน
ไฟล์แนบ
132
16/08/2565 MOIT 19 MOIT 19 1.4 บันทึกข้อความรับทราบติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบ
133
16/08/2565 MOIT 19 MOIT 19 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
134
16/08/2565 MOIT 19 MOIT 19 2.1 แนวทางการดำเนินการชมรม STRONG รักษ์ธรรมาภิบาล
ไฟล์แนบ
135
16/08/2565 MOIT 19 MOIT 19 2.2 รายชื่อสมาชิกชมรม
ไฟล์แนบ
136
16/08/2565 MOIT 19 MOIT 19 2.3 กิจกรรมการดำเนินงาน
ไฟล์แนบ
137
16/08/2565 MOIT 19 MOIT 19 2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
138
16/08/2565 MOIT 20 MOIT 20 2.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ไฟล์แนบ
139
16/08/2565 MOIT 20 MOIT 20 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
140
16/08/2565 MOIT 21 MOIT 21 1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการและขอขึ้นเว็บ
ไฟล์แนบ
141
16/08/2565 MOIT 21 MOIT 21 1.2 โครงการ
ไฟล์แนบ
142
16/08/2565 MOIT 21 MOIT 21 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ไฟล์แนบ
143
16/08/2565 MOIT 21 MOIT 21 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการดำเนินการโครงการและขอขึ้นเว็บ
ไฟล์แนบ
144
16/08/2565 MOIT 21 MOIT 21 4. รายงานผลการดำเนินการอบรม
ไฟล์แนบ
145
16/08/2565 MOIT 21 MOIT 21 5. ภาพถ่ายกิจกรรม
ไฟล์แนบ
146
16/08/2565 MOIT 21 MOIT 21 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
147
16/08/2565 MOIT 22 MOIT 22 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศและขอขึ้นเว็บ
ไฟล์แนบ
148
16/08/2565 MOIT 22 MOIT 22 2. ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร เนื้อหา 2 ประเด็น
ไฟล์แนบ
149
16/08/2565 MOIT 22 MOIT 22 3. หลักฐานกิจกรรมประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ไฟล์แนบ
150
16/08/2565 MOIT 22 MOIT 22 4. ภาพถ่ายกิจกรรม
ไฟล์แนบ
151
16/08/2565 MOIT 22 MOIT 22 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
152
16/08/2565 MOIT 23 MOIT 23 1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ
ไฟล์แนบ
153
16/08/2565 MOIT 23 MOIT 23 2.ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
ไฟล์แนบ
154
16/08/2565 MOIT 23 MOIT 23 3.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
ไฟล์แนบ
155
16/08/2565 MOIT 23 MOIT 23 4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศและคู่มือ
ไฟล์แนบ
156
15/08/2565 MOIT 1 MOIT 1 1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
157
15/08/2565 MOIT 1 MOIT 1 1.2 คำสั่งดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
158
15/08/2565 MOIT 1 MOIT 1 1.3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
159
15/08/2565 MOIT 1 MOIT 1 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
160
15/08/2565 MOIT 1 MOIT 1 2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
161
15/08/2565 MOIT 1 MOIT 1 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบ
162
15/08/2565 MOIT 1 MOIT 1 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
163
15/08/2565 MOIT 2 MOIT 2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
ไฟล์แนบ
164
15/08/2565 MOIT 2 MOIT 2 1.2 นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน
ไฟล์แนบ
165
15/08/2565 MOIT 2 MOIT 2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
ไฟล์แนบ
166
15/08/2565 MOIT 2 MOIT 2 1.4 หน้าที่และอำนาจของโรงพยาบาลเชียงยืน
ไฟล์แนบ
167
15/08/2565 MOIT 2 MOIT 2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์แนบ
168
15/08/2565 MOIT 2 MOIT 2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
ไฟล์แนบ
169
15/08/2565 MOIT 2 MOIT 2 3. พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
ไฟล์แนบ
170
15/08/2565 MOIT 2 MOIT 2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564
ไฟล์แนบ
171
15/08/2565 MOIT 2 MOIT 2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.สธ. 2564
ไฟล์แนบ
172
15/08/2565 MOIT 2 MOIT 2 7. สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ
ไฟล์แนบ
173
15/08/2565 MOIT 2 MOIT 2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปี 2565 (แบบ สขร.1) ไตรมาส 3
ไฟล์แนบ
174
15/08/2565 MOIT 3 MOIT 3 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
175
15/08/2565 MOIT 3 MOIT 3 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบ
176
15/08/2565 MOIT 3 MOIT 3 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
177
15/08/2565 MOIT 4 MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 3
ไฟล์แนบ
178
15/08/2565 MOIT 4 MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
ไฟล์แนบ
179
15/08/2565 MOIT 4 MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565 ไตรมาส 3
ไฟล์แนบ
180
15/08/2565 MOIT 4 MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ
ไฟล์แนบ
181
15/08/2565 MOIT 4 MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3
ไฟล์แนบ
182
15/08/2565 MOIT 4 MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
183
15/08/2565 MOIT 5 MOIT 5 1. บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 1
ไฟล์แนบ
184
15/08/2565 MOIT 5 MOIT 5 1. บันทึกรายงานและขอขึ้นเว็บ สขร.1 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 2565
ไฟล์แนบ
185
15/08/2565 MOIT 5 MOIT 5 1. บันทึกรายงานและขอขึ้นเว็บ สขร.1 ไตรมาส 2 ม.ค.ก.พ.มี.ค. 2565
ไฟล์แนบ
186
15/08/2565 MOIT 5 MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ต.ค. 2564
ไฟล์แนบ
187
15/08/2565 MOIT 5 MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ไตรมาส 2 ม.ค. 2565
ไฟล์แนบ
188
15/08/2565 MOIT 5 MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 พ.ค. 2565
ไฟล์แนบ
189
15/08/2565 MOIT 5 MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 มิ.ย. 2565
ไฟล์แนบ
190
15/08/2565 MOIT 5 MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 เม.ย. 2565
ไฟล์แนบ
191
15/08/2565 MOIT 5 MOIT 5 2.2 แบบ สขร.1 พ.ย. 2564
ไฟล์แนบ
192
15/08/2565 MOIT 5 MOIT 5 2.2 แบบ สขร.1 ไตรมาส 2 ก.พ. 2565
ไฟล์แนบ
193
15/08/2565 MOIT 5 MOIT 5 2.3 แบบ สขร.1 ธ.ค. 2564
ไฟล์แนบ
194
15/08/2565 MOIT 5 MOIT 5 2.3 แบบ สขร.1 ไตรมาส 2 มี.ค. 2565
ไฟล์แนบ
195
15/08/2565 MOIT 5 MOIT 5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ไฟล์แนบ
196
15/08/2565 MOIT 5 MOIT 5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 2
ไฟล์แนบ
197
15/08/2565 MOIT 5 MOIT 5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3
ไฟล์แนบ
198
15/08/2565 MOIT 6 MOIT 6 1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไฟล์แนบ
199
15/08/2565 MOIT 6 MOIT 6 1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
ไฟล์แนบ
200
15/08/2565 MOIT 6 MOIT 6 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
201
15/08/2565 MOIT 6 MOIT 6 2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไฟล์แนบ
202
15/08/2565 MOIT 6 MOIT 6 2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
ไฟล์แนบ
203
15/08/2565 MOIT 6 MOIT 6 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
204
15/08/2565 MOIT 7 MOIT 7 1.บันทึกขออนุมัติลงนามประกาศ 2565
ไฟล์แนบ
205
15/08/2565 MOIT 7 MOIT 7 2.ประกาศมาตรการ 2565
ไฟล์แนบ
206
15/08/2565 MOIT 7 MOIT 7 3.กรอบแนวทาง
ไฟล์แนบ
207
15/08/2565 MOIT 7 MOIT 7 4.หลักฐานการประชุมชี้แจง
ไฟล์แนบ
208
15/08/2565 MOIT 7 MOIT 7 5.หลักฐานแจ้งเวียน
ไฟล์แนบ
209
15/08/2565 MOIT 7 MOIT 7 6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ
210
15/08/2565 MOIT 8 MOIT 8 1.บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศ
ไฟล์แนบ
211
15/08/2565 MOIT 8 MOIT 8 1.บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศ ไตรมาส 3
ไฟล์แนบ
212
15/08/2565 MOIT 8 MOIT 8 2.ประกาศการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 1 ต.ค. 2564
ไฟล์แนบ
213
15/08/2565 MOIT 8 MOIT 8 2.ประกาศการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ไตรมาส 3
ไฟล์แนบ
214
15/08/2565 MOIT 8 MOIT 8 3.หลักฐานแจ้งเวียนประกาศการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 1 ต.ค. 2564
ไฟล์แนบ
215
15/08/2565 MOIT 8 MOIT 8 3.หลักฐานแจ้งเวียนประกาศการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ไตรมาส 3
ไฟล์แนบ
216
15/08/2565 MOIT 8 MOIT 8 4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณณะ
ไฟล์แนบ
217
15/08/2565 MOIT 8 MOIT 8 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส 3
ไฟล์แนบ
218
15/08/2565 MOIT 9 MOIT 9 1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการและขอขึ้นเว็บ
ไฟล์แนบ
219
15/08/2565 MOIT 9 MOIT 9 1.2 โครงการ
ไฟล์แนบ
220
15/08/2565 MOIT 9 MOIT 9 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ไฟล์แนบ
221
15/08/2565 MOIT 9 MOIT 9 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการดำเนินการโครงการและขอขึ้นเว็บ
ไฟล์แนบ
222
15/08/2565 MOIT 9 MOIT 9 4. รายงานผลการดำเนินการอบรม
ไฟล์แนบ
223
15/08/2565 MOIT 9 MOIT 9 5. ภาพถ่ายกิจกรรม
ไฟล์แนบ
224
15/08/2565 MOIT 9 MOIT 9 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไฟล์แนบ