Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

กิจกรรมของโรงพยาบาล

ข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์


อ่านข่าวสารทั้งหมด

ITA

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT 2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
MOIT 2 1.2 นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน
MOIT 2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
MOIT 2 1.4 หน้าที่และอำนาจของโรงพยาบาลเชียงยืน
MOIT 2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
MOIT 2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
MOIT 2 3. พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
MOIT 2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564
MOIT 2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.สธ. 2564
MOIT 2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สป.สธ. ชุดปัจจุบัน
MOIT 2 7. สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ
MOIT 2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
MOIT 2 9. แผนปฏิบัติการประจำปี และการติดตามประเมินผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
MOIT 2 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
MOIT 2 11. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
MOIT 2 12. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT 2 13. คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
MOIT 2 15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
MOIT 2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT 2 17.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
MOIT 2 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
MOIT 2 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
MOIT 2 17.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป.สธ. พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
MOIT 2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปี 2565 (แบบ สขร.1)
MOIT 2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปี 2565 (แบบ สขร.1) ไตรมาส 3

MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 4 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
MOIT 4 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
MOIT 4 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
MOIT 4 1.4 คำสั่งปิดปลดประกาศ
MOIT 4 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 3
MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565
MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565 ไตรมาส 3
MOIT 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ
MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3
MOIT 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
MOIT 4 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
MOIT 4 3.2 ประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
MOIT 4 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 5 1. บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 1
MOIT 5 1. บันทึกรายงานและขอขึ้นเว็บ สขร.1 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 2565
MOIT 5 1. บันทึกรายงานและขอขึ้นเว็บ สขร.1 ไตรมาส 2 ม.ค.ก.พ.มี.ค. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ต.ค. 2564
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 ไตรมาส 2 ม.ค. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 พ.ค. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 มิ.ย. 2565
MOIT 5 2.1 แบบ สขร.1 เม.ย. 2565
MOIT 5 2.2 แบบ สขร.1 พ.ย. 2564
MOIT 5 2.2 แบบ สขร.1 ไตรมาส 2 ก.พ. 2565
MOIT 5 2.3 แบบ สขร.1 ธ.ค. 2564
MOIT 5 2.3 แบบ สขร.1 ไตรมาส 2 มี.ค. 2565
MOIT 5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 2
MOIT 5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3

อ่านข่าวสาร ITA ทั้งหมด

EGP


อ่านข่าวสาร EGP ทั้งหมด